بخش پنجم محرم 1397،(کلیپ های برگزیده دهه اول)

عالموبمن بدن یه روزبگن نگوحسین نمیخام

منم اون دلخسته منم اون پر بسته

غیرت از رب ادب معنا گشته،حسین دهقان

الهی من بشم فدای بمیره خواهرت برای تو

ذکر و روضه خوانی،خانعلی و حسین دهقان

جوون من زودبود رفتن توبابا ببین توتشییع

پاشو نزار بابا بعد تو تنها شه،دهقان

صل الله علیک یاعلی اکبر ،حسین دهقان

الله اکبر به علمدار لشکر ،حسین دهقان